Ponúkané služby

Podporu medicínskeho a zdravotníckeho vzdelávania realizujeme aj formou nasledovných služieb:
Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú verejnosť organizujeme podujatia zamerané na predstavovanie aktuálnych možností vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, prezentáciu „up-to-date“ metodík a technológií. Takouto formou sa tiež zúčastňujeme na podujatiach usporiadaných lekárskymi spoločnosťami a ďalšími organizáciami.

Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné i celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou metodickej či organizačnej spolupráce. Sme otvorení reflektovať a riešiť i neštandardné požiadavky. Hmotne podporujeme a organizačne zastrešujeme odbornú konferenciu venovanú simulačnému vzdelávaniu určenú pre všetky lekárske a zdravotnícke profesie SimSym – Simulačné sympózium.

Vybrané modely, trenažéry aj simulátory Vám môžeme zapožičať pre potreby školení vašich zamestnancov, odborné kurzy a workshopy, či napríklad oživenie a precvičenie zásad prvej pomoci a resuscitácie. Ponuku vybavenia dostupného na zapožičanie stále rozširujeme, preto nás v prípade záujmu určite kontaktujte.

Ponúkame možnosť bezplatného krátkodobého prípadne dlhodobého zapožičania vybraných modelov, trenažérov aj simulátorov za účelom zoznámenia sa s ich možnosťami a vlastnosťami.

Radi sa s Vami podelíme s našimi znalosťami a skúsenosťami z oblasti technickej a metodickej podpory vzdelávania v rôznych zdravotníckych špecializáciách. Poradíme Vám pri optimalizácii výberu výučbových pomôcok, trenažérov, simulátorov. Pomôžeme pri realizácii kurzov, príprave projektov, získavaní finančnej podpory...

Pripravujeme kurzy prvej pomoci určené pre laickú verejnosť, ktoré budú klásť maximálny dôraz na praktický nácvik jednotlivých techník a postupov.

Pripravujeme ponuku zážitkových aktivít a team-buildingových programov zameraných na laickú prvú pomoc, prevenciu zranení a ochorení, zvládanie základných zdravotných komplikácií.